Related Posts

Title Image

Prawo celne

 

 

Prawo celne to normy i zasady, które regulują tryb przywozu towarów z zagranicy na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego.

Przepisy celne obejmują regulacje i zasady międzynarodowe, unijne i polskie.

 

Prawo międzynarodowe

 • Akty Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 • Umowa Światowej Organizacji Ceł (WCO)

Najważniejsze źródła międzynarodowego prawa celnego to porozumienia dotyczące tranzytu. Zawarte w nim przepisy, regulacje i zasady są jednym z najistotniejszych osiągnięć w sprawie zniesienia międzypaństwowych barier handlowych. Po drugiej wojnie światowej, międzynarodowe organy na drodze negocjacji dążyły do ułatwienia procesu przewozu towarów, szczególnie w Europie. W rezultacie opracowano szereg dokumentów, m.in.: dokument w tranzycie T1, Karnet TIR oraz inne ważne procedury (Konwencja ATA, Konwencja CITES, Konwencja w sprawie stosowania Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD, Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej itd.)

 

Prawo celne

Prawo Unii Europejskiej

 • Unijny Kodeks Celny (UKC)
 • Rozporządzenie delegowane do UKC
 • Rozporządzenie wykonawcze do UKC

 

Prawo celne UE dzieli się na przepisy pierwotne i wtórne. Regulacje pierwotne stanowione jest przez Państwa członkowskie jako część zasad międzynarodowych. Wtórne stanowione jest przez organy unijne.

W przypadku konfliktu norm prawnych z zakresu obu, pierwszeństwo przysługuje zawsze prawu pierwotnemu. Przepisy i regulacje celne wtórne służy realizacji celów wyznaczonych w traktatach UE. Niektóre z aktów prawnych są wiążące, inne nie. Niektóre stosuje się do wszystkich państw UE, inne tylko do wyznaczonych.

Obejmują one: 

 • Rozporządzenia
 • Dyrektywy
 • Decyzje
 • Zalecenia
 • Opinie

 

Prawo krajowe

 • Ustawa Prawo Celne
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ordynacja Podatkowa

 

Zasady prawa celnego w Polsce regulują postępowanie pomiędzy stroną i urzędem, określają obowiązki strony występującej przed organem, nadają uprawnienia organom do działania.