Related Posts

Title Image

Obrót towarowy z zagranicą

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście przepisów celnych UE to działalność polegająca na importowaniu towarów z krajów poza UE lub eksportowaniu towarów poza UE. W ramach tego procesu dokonuje się przemieszczania towaru przez granice celne Unii Europejskiej, przy czym na granicy podlega on regulacjom unijnym w zakresie ceł, podatków, kontroli granicznej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Dopuszczenie do obrotu

Obrót towarowy z zagranicą wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów celnych, w tym deklarowania towarów, odprowadzania podatków i ceł, uzyskiwania certyfikatów i pozwoleń, jak również przeprowadzania kontroli granicznych. Wszystkie te czynności są regulowane przez unijne przepisy celne, które określają m.in. stawki celne, obowiązek rozliczenia podatku VAT, kryteria przepływu towarów i inne wymagania.

Import towarów w kontekście przepisów celnych oznacza wprowadzenie do obrotu towarów z państw trzecich (spoza UE) na terytorium Unii Europejskiej. Eksport natomiast to w rozumieniu Unijnego Kodeksu Celnego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z Kodeksem Celnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.), obie te operacje wymagają złożenia odpowiednich deklaracji, które są jednym z dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych procedur.

Obrót towarowy z zagranicą jest regulowany przez umowy handlowe między Unią Europejską a innymi krajami. Umowy te określają preferencje handlowe, takie jak niższe stawki celne lub zwolnienia z ceł, co może wpłynąć na koszty importu i eksportu towarów.

AC Porath w ramach Agencji Celnej, wspiera podmioty międzynarodowej wymiany handlowej w ramach udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia procedur wywozu i dopuszczenia do obrotu. W ramach Akademii Celnej, AC Porath prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników, biorących udział w międzynarodowej wymianie handlowej. Odpowiemy na wszelkie niejasne w tym temacie kwestie i pomożemy we właściwym rozumieniu przepisów regulujących procedury eksportu i importu na terenie UE.