Related Posts

Brexit – koniec okresu przejściowego

Oceń post

Od 1 stycznia 2022 nowe obowiązki dla eksporterów

W związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego od dnia 1 stycznia 2022 – eksporterzy, którzy w roku 2021 wystawiali dokumenty potwierdzające UE preferencyjne pochodzenie towarów w wywozie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – muszą posiadać komplet deklaracji dostawców (zgodnym z umową handlową między UE/UK).

Także od dnia 1.01.2022 w przypadku wystawiania oświadczeń o preferencyjnym pochodzeniu towarów wysyłanych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w momencie ich wystawiania eksporter musi posiadać komplet dokumentów (w tym deklaracji dostawców) na podstawie których potwierdził UE preferencyjne pochodzenie towarów przeznaczonych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Oznacza to, że od 1.01.2022 organy celne UK będą występować min. do Polskich Organów Celnym z wnioskami o weryfikację wystawionych dowodów poświadczających UE preferencyjne pochodzenie towarów.

Urząd Celno-Skarbowy, gdzie nastąpił wywóz towaru objętego wnioskiem weryfikacyjnym będzie wzywał eksporterów do przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów, na podstawie których – poświadczono preferencyjne pochodzenie towaru: dowody potwierdzające pochodzenie wszystkich komponentów składowych wyrobu gotowego tj. faktury nabycia, deklaracje dostawców, wskazanie procesów przetwarzania lub obróbki jakimi został objęty towar wywożony do UK, kalkulacje kosztów itp.

W niektórych sytuacjach Urząd Celno-Skarbowy wywozu może wezwać eksportera o dostarczenie zweryfikowanych deklaracji dostawy – na świadectwie INF 4. Wówczas nasz dostawca musi udać się do swojego urzędu celnego np. w Niemczech jeżeli tam prowadzi swoją działalność gospodarczą i wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie deklaracji dostawcy w formie świadectwa INF 4. Organ celny do którego trafi wniosek może zażądać wszelkich dowodów, przeprowadzić kontrole ksiąg producenta lub przeprowadzić każdą inną weryfikację, jaką uzna za stosowną.
W przypadku dostarczenia w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych informacji do urzędu wykonującego weryfikację preferencyjnego pochodzenia towaru, organ celny wywozu wydaje rozstrzygnięcie informując organ celny w UK o tym, że:

  • dowód potwierdzający preferencyjne pochodzenie jest prawidłowy (w kraju importu – UK zastosowane stawki preferencyjne są prawidłowe),

lub

  • dowód potwierdzający preferencyjne pochodzenie jest nieprawidłowy (w kraju importu – UK zastosowane stawki preferencyjne są niewłaściwe i należy zastosować stawki celne podstawowe).

W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych informacji do urzędu wykonującego weryfikację preferencyjnego pochodzenia towaru, organ celny wywozu informuje organ celny wnioskujący o weryfikacje pochodzenia towaru o tym, że nie udało mu się zweryfikować pochodzenia towaru objętego wnioskiem ze względu na brak wystarczających informacji od eksportera – co jest równoznaczne z nieuznaniem preferencyjnych stawek celnych w imporcie po stronie UK.

W celu ułatwienia sporządzenia oświadczeń o pochodzeniu od rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy, 31 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze 2020/2254. Zgodnie z nim eksporter może do dnia 31 grudnia 2021 r. sporządzać oświadczenia o pochodzeniu do celów wywozu do Zjednoczonego Królestwa na podstawie deklaracji dostawcy, które dostawca może przekazać w późniejszym terminie, pod warunkiem, że deklaracje dostawcy znajdą się w posiadaniu eksportera do dnia 1 stycznia 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe: wszyscy eksporterzy oraz dostawcy towarów przeznaczonych na rynek Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej powinni posiadać odpowiednią wiedzę w tym zakresie oraz zgromadzić pełną dokumentację potwierdzającą preferencyjne pochodzenie towarów.

W ramach Akademii Celnej organizujemy szkolenia z tego zakresu.
Autor: Piotr Czerkawski, ekspert celny AC Porath, analityk, certyfikowany trener biznesu. Trener wykładowca.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami