Related Posts

Bezpieczeństwo produktu

Bezpieczeństwo produktu

Zapraszamy na szkolenie Bezpieczeństwo produktu.

Jedną z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania tego typu towarami. Dodatkowo Importerzy muszą ponosić koszty związane z dostosowaniem wyrobów do wymogów wspólnego rynku UE lub koniecznością wywozu/zwrotu importowanych towarów poza terytorium UE, organ celny może także nakazać zniszczenie towaru w przypadku, np. gdy przekroczone są dopuszczalne normy metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych lub na wniosek importera, gdy wywóz poza terytorium UE nie jest możliwy.

Takie zdarzenia generują ogromne straty w działalności importerów. Jak tego uniknąć? Dowiesz się na szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa produktu.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli celnych, prowadzących składy celne oraz importerów kupujących produkty z krajów nie należących do Unii Europejskiej. Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień praktycznych z zakresu przygotowania się do importu różnych towarów min. kosmetyków, zabawek, sprzętu medycznego, sprzętu AGD, RTV, urządzeń biurowych, sprzętu sportowego, pływającego, maszyn wykorzystywanych w przemyśle i w domu, środków ochrony osobistej, urządzeń wyposażonych w modemy do łączności bezprzewodowej, wyrobów budowlanych, sprzętu oświetleniowego itp. W ramach szkolenia poznasz obowiązki importerów w zakresie bezpieczeństwa produktu (także sankcje nakładane na importerów), dowiesz się o powodach zatrzymań towarów przez organy celne i przyczynach negatywnych opinii wyspecjalizowanych organów w tym zakresie. Szczególny nacisk jest kładziony jest na rozpoznawanie towarów objętych bezpieczeństwem produktu oraz właściwym oznaczaniem wyrobów, prawidłową dokumentacją w tym zakresie. W ostatniej części ostanie omówiona procedura naprawcza – czyli co dalej z zatrzymanym towarem (jeżeli już do tego dojdzie).

Zajęcia mają formę interaktywną:

  • prezentacja multimedialna,
  • ćwiczenia,
  • studia przypadków.

Maksymalna grupa docelowa 25 osób.

Przed każdym szkoleniem jest przesyłana i badana ankieta potrzeb szkoleniowych – w celu uwzględnienia profilu działalności uczestników szkolenia (dobór przykładów, studiów przypadku, ćwiczeń).

Piotr Czerkawski posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu kontroli organów celnych importowanych produktów.

Doświadczony analityk z kilkunastoletnim stażem w organach celnych: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz członek zespołu tworzącego instrukcję analityczną dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. Obecnie przedsiębiorca i certyfikowany trener biznesu.

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu z nami