Related Posts

Title Image

Magazyn Czasowego Składowania a skład celny

 

Jak można zdefiniować naszą działalność? Otóż skład celny prowadzony przez naszą agencję to termin z Unijnego Kodeksu Celnego, który oznacza specjalną procedurę składowania towarów importowanych spoza Unii Europejskiej (UE) lub przewożonych przez terytorium UE w celu ich przeznaczenia do eksportu poza UE lub na terytorium UE, ale po uprzednim przetworzeniu.

Magazyn Czasowego Składowania (MCS), który nadzoruje nasza agencja celna, umożliwia tymczasowe przechowywanie towarów w określonym miejscu, bez konieczności przeprowadzania formalności i płacenia należności celno-podatkowych związanych z przywozem. Pozwala to na zoptymalizowanie kosztów związanych z importem i eksportem towarów oraz ułatwia przepływ towarów przez granice.

 

Magazyn czasowego składowania

Na czym polega działanie składów celnych i Magazynów Czasowego Składowania?

Towary składowane zarówno w składzie, jak i Magazynie Czasowego Składowania podlegają kontroli organów celnych, które zapewniają, że nie zostaną one wykorzystane do nielegalnej działalności lub nie zostaną wprowadzone na rynek UE bez spełnienia wymagań prawnych. Towary mogą być składowane w MCS przez określony czas, który zależy od rodzaju towaru i okoliczności. Po tym czasie towary mogą zostać zgłoszone do kolejnej czynności celnej, przetworzone lub po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do obrotu przetransportowane do docelowego miejsca.

MCS wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność handlową z krajami spoza UE lub przewożą towary przez terytorium UE z niewiadomym przeznaczeniem na etapie złożenia na Magazyn Czasowego Składowania prowadzony przez naszą agencję – celem dalszej odsprzedaży. Umożliwiają im tymczasowe składowanie towarów w bezpiecznym miejscu bez konieczności przeprowadzania innych formalności i uiszczania należności celno – podatkowych.

Przepisy dotyczące funkcjonowania składów celnych i Magazynów Czasowego Składowania

Często zdarza się, że składy są zlokalizowane w pobliżu portów lotniczych, morskich, terminali przeładunkowych i granic lądowych, gdzie odbywa się najwięcej operacji w ramach międzynarodowej wymiany towarów. Przepisy Unii Europejskiej regulują formułę podmiotów z tej branży. Dzielimy je na prywatne lub publiczne w zależności od tego, kto jest właścicielem pozwolenia oraz czy towary, które mają być w nim przechowywane, są o charakterze nabycia dla właściciela pozwolenia, czy też są typowo przedmiotem usługi transakcyjnej. Nasza agencja ma charakter prywatny.

Właściciel pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub Magazynu Czasowego Składowania zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa celnego, prowadzenie odpowiedniej ewidencji przechowywanych towarów oraz spełniania wszystkich wymagań zarówno pod kątem technicznym, jak i bezpieczeństwa.

Obsługa składu wymaga wiedzy i doświadczenia. AC Porath w ramach Agencji Celnej oferuje swoim klientom obsługę MCS, zapewniając narzędzia oraz doświadczoną i profesjonalną kadrę.