Related Posts

Title Image

Magazyn Czasowego Składowania a skład celny

 

Skład celny to termin z Unijnego Kodeksu Celnego, który oznacza specjalną procedurę składowania towarów importowanych spoza Unii Europejskiej (UE) lub przewożonych przez terytorium UE w celu ich przeznaczenia do eksportu poza UE lub na terytorium UE, ale po uprzednim przetworzeniu.

Magazyn Czasowego Składowania (MCS) umożliwia tymczasowe przechowywanie towarów w określonym miejscu, bez konieczności przeprowadzania formalności celnych i płacenia należności celno – podatkowych związanych z przywozem. Pozwala to na zoptymalizowanie kosztów związanych z importem i eksportem towarów oraz ułatwia przepływ towarów przez granice.

Towary składowane zarówno w składzie celnym, jak i Magazynie Czasowego Składowania podlegają kontroli organów celnych, które zapewniają, że nie zostaną one wykorzystane do nielegalnej działalności lub nie zostaną wprowadzone na rynek UE bez spełnienia wymagań prawnych. Towary mogą być składowane w MCS przez określony czas, który zależy od rodzaju towaru i okoliczności. Po tym czasie towary mogą zostać zgłoszone do kolejnej czynności celnej, przetworzone lub po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do obrotu przetransportowane do docelowego miejsca.

MCS wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność handlową z krajami spoza UE lub przewożą towary przez terytorium UE z niewiadomym przeznaczeniem na etapie złożenia na magazyn – celem dalszej odsprzedaży. Umożliwiają im tymczasowe składowanie towarów w bezpiecznym miejscu bez konieczności przeprowadzania innych formalności celnych i uiszczania należności celno – podatkowych.

Składy celne są często zlokalizowane w pobliżu portów lotniczych, morskich, terminali przeładunkowych i granic lądowych, gdzie odbywa się najwięcej operacji w ramach międzynarodowej wymiany towarów. Przepisy Unii Europejskiej regulują formułę składów celnych. Dzielimy je na prywatne lub publiczne w zależności od tego, kto jest właścicielem pozwolenia oraz czy towary, które mają być w nim przechowywane są o charakterze nabycia dla właściciela pozwolenia, czy też są typowo przedmiotem usługi transakcyjnej.

Właściciel pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub Magazynu Czasowego Składowania zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa celnego, prowadzenie odpowiedniej ewidencji przechowywanych towarów oraz spełniania wszystkich wymagań zarówno pod katem technicznym, jak i bezpieczeństwa.

Obsługa składu celnego wymaga wiedzy i doświadczenia. AC Porath w ramach Agencji Celnej, oferuje swoim klientom obsługę MCS, zapewniając narzędzia oraz doświadczoną i profesjonalną kadrę.