Related Posts

Title Image

Dokument T2L

 

 

Agencja celna wystawia dokument T2L w przypadku stosowania procedury tranzytu wewnętrznego w transporcie morskim i lotniczym.
Zgodnie z prawem morze (do 12 mil morskich od linii podstawowej) i powietrze traktowane jest jak terytorium kraju trzeciego. Co za tym idzie ponowny wjazd towarów na teren UE bez dozoru celnego wymaga przedstawienia dowodu unijnego statusu celnego, czyli dokumentu T2L. Wyjątek stanowi transport morski tzw. linią regularną, kiedy mimo opuszczenia 12 mil morskich, T2L nie jest wymagane. Podobnie jak w przypadku T2, stosowanego w transporcie drogowym, dokument T2L potwierdza unijny status towaru. Dokument ten jest wystawiany w każdym oddziale urzędu celnego w miejscu, w którym następował załadunek i wywóz towaru.

 

Kiedy wystawia się dokument T2L?:

 • gdy istnieje domniemanie, że towar nie ma statusu unijnego;
 • gdy towar może utracić status unijny podczas transportu.

Do sporządzenia T2L konieczne będą następujące dokumenty:

 • konosament (z ang. bill of lading, w skrócie BL lub BOL);
 • specyfikacja towaru lub packing list;
 • oświadczenie o statusie towaru wystawione przez eksportera;
 • faktura handlowa bądź inny dokument poświadczający unijny status towaru;
 • numer zgłoszenia celnego towaru, który nabył status unijny w procedurze dopuszczenia do obrotu.

Dokument T2L wystawia się w formie elektronicznej i ważny jest przez 90 dni. Najważniejszą jego funkcją jest potwierdzenie i utrzymanie celnego statusu unijnego dla przewożonego towaru. Oznacza to, że jeśli towary znajdują się w swobodnym obrocie na obszarze celnym Unii Europejskiej, dokument T2L udowadnia, że produkty te nie podlegają dozorowi celnemu.
Wyróżniamy również dokument T2LF, czyli dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów przewożonych między częściami terytorium celnego Unii, niepochodzących z unijnego obszaru podatkowego. Chodzi o przypadki, gdzie nie obowiązują zasady unijne dotyczące podatku VAT.

 

Jakie dane musi zawierać dokument poświadczający unijny status towaru?

 • pełną nazwę i adres nadawcy towarów lub eksportera albo właściwej osoby, jeżeli osoba ta nie jest jednocześnie nadawcą lub eksporterem;
 • opis towarów oraz ich ilość;
 • masę brutto wyrażoną w kilogramach;
 • znaki i numery opakowań;
 • datę wystawienia i numer MRN;
 • kod Urzędu Celnego wystawienia dokumentu;
 • w przypadku transportu drogą morską- numer kontenera.

Jako agencja celna AC Porath, świadczymy kompleksowy zakres usług. Gwarantujemy pełną organizację wszystkich procedur celnych od załadunku aż do dotarcia do urzędu celnego przeznaczenia, wraz z kontrolami. Do AC Porath należy też Akademia Celna Porath, zajmująca się specjalistycznymi szkoleniami oraz doradztwem.