Related Posts

Title Image

Agent celny – kursy

 

 

Agent celny - kurs online

Przedstawicielem od odpraw granicznych może być osoba fizyczna bądź osoba prawna. Ustanawia się go w celu prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa przed organami celnymi. Powiązanie przedstawiciela z klientem rejestruje się w PUESC, poprzez indywidualne konta powiązane ze sobą.

Agentem, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, jest osoba fizyczna wpisana na listę agentów celnych. Musi mieć ona uprawnienia do podjęcia zawodu, kwalifikacje zawodowe – w ich uzyskaniu może być pomocne studium organizowane przez naszą firmę. Zachęcamy do zapisywania się na szkolenie również osoby, które już działają w zawodzie i szukają profesjonalnych kursów doszkalających. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, podczas gdy cena pozostaje atrakcyjna.

Kto może zostać agentem celnym?

Aby zostać agentem celnym, konieczne jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadanie kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi granicznej podmiotów gospodarczych, czyli:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub:
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w sprawach celnych lub:
 • decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.

Doświadczenie można potwierdzić przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy. Osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę agentów ukończyły kształcenie specjalistyczne w szkołach policealnych, muszą przedstawić świadectwo ukończenia takiego szkolenia, kursu czy studium.

 

Kto nie może zostać agentem celnym:

 • Agentem celnym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko:
 • wiarygodności dokumentów
 • mieniu
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

 

Przyszły agent celny, dla którego kurs (szkolenie, studium) organizuje w atrakcyjnych cenach nasza firma, ma szereg kompetencji, m.in.:

 • dokonuje zgłoszeń celnych (komunikacja z organami celnymi odbywa się w systemach teleinformatycznych);
 • sporządza dokumentację w we wszystkich sprawach dotyczących cła i podatków;
 • reprezentuje klientów przed organami celnymi;
 • wylicza dług celny i sposoby jego regulowania;
 • czuwa nad tym, aby zostały podjęte wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej;
 • kontroluje dokumenty, które dostarczają przewoźnicy przekraczający granicę;
 • jest pełnomocnikiem klienta w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych „Intrastat” oraz konsultantem w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania sanitarne, weterynaryjne, techniczne, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku.

 

Praktyczne i profesjonalne szkolenia celne

W zależności od sytuacji agent celny może być umocowany do działania na rzecz klienta w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, a przedstawiciel pośredni dokonuje czynności prawnej na rzecz mocodawcy, lecz w imieniu własnym. Agencja Celna AC Porath prowadzi Akademię organizującą studium, która m.in. zajmuje się doszkalaniem agentów z szerokiego zakresu zagadnień.

Nasze szkolenia i kursy celne obejmują m.in.:

 • Obrót towarowy z zagranicą,
 • AEO i inne ułatwienia celne,
 • Bezpieczeństwo produktu, import towarów na obszar UE,
 • Pochodzenie towarów UK,
 • Klasyfikacja towarów do kodów CN,
 • Zarzadzanie ryzykiem celnym,
 • Status celny i pochodzenie towarów.