Related Posts

Title Image

Import towaru

 

Import produktów w kontekście przepisów celnych oznacza ich wprowadzenie z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej.
Procedura importowa w przepisach unijnych to przede wszystkim procedura dopuszczenia do obrotu. Określa ona szczegółowe wymagania, dotyczące przywozu towarów do Polski i UE, takie jak obowiązek zgłoszenia, opłacenia odpowiednich opłat, czyli ceł i podatków, a także przestrzegania różnych regulacji w zakresie zakazów i ograniczeń przy obrocie, takich jak wymogi zdrowotne, fitosanitarne czy normy techniczne.

Opłaty importowe

Na czym polega dopuszczenie do obrotu na terytorium UE?

Dopuszczenie do obrotu na terytorium UE to pozwolenie na wprowadzenie wyrobu na rynek Unii Europejskiej i jego swobodny obrót na terenie UE. Dopuszczenie to odnosi się do wszystkich towarów, które są objęte regulacjami i opłatami (podatek i cło importowe) w UE, w tym produktów przemysłowych, żywności, leków, kosmetyków, artykułów elektronicznych i innych.

Aby wyrób mógł zostać dopuszczony do obrotu na terytorium Polski i UE, musi spełniać wymagania określone w unijnych przepisach oraz w zakresie standardów, nakreślonych przez organy kontrolne, takich jak: wymogi związane z bezpieczeństwem, higieną, jakością, ochroną środowiska i prawami konsumenta. W zależności od rodzaju towaru mogą być również wymagane opłaty importowe (cło i podatek), certyfikaty lub pozwolenia, a także konieczne może być uzyskanie specjalnych zezwoleń i licencji.

Import towaru do Polski może być przeprowadzany przez przedsiębiorców samodzielnie lub za pośrednictwem agencji celnej, która pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą a urzędem celnym. Agencja celna może pomagać we właściwej taryfikacji, przygotowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów celnych oraz w przeprowadzeniu formalności w granicznych urzędach celnych, związanych z importem towarów z zagranicy, takich jak np. dokonanie opłat – cła i podatku.

Procedury i opłaty importowe

W ramach importu przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej, dotyczących procedur celnych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC), Rozporządzeniu Delegowanym (UE) 2015/2446 oraz Rozporządzeniu Wykonawczym (UE) 2015/2447, a także w krajowych przepisach, dotyczących Prawa Celnego i administracji celno – skarbowej. Podlegają im wszystkie towary importowane do Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, z których większość jest objęta opłatami (cłem i podatkami).

Dopuszczenie do obrotu na terytorium UE jest procesem złożonym, w którym uczestniczą różne instytucje i organy regulacyjne, w tym organy celno-skarbowe, inspekcje handlowe, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i produktów, a także instytucje regulacyjne zajmujące się specyficznymi branżami. Celem tego procesu jest zapewnienie, by wprowadzane na rynek europejski towary były bezpieczne dla konsumentów i spełniały określone standardy jakości i bezpieczeństwa. Z kolei opłaty importowe, takie jak cła i podatki, mają na celu chronienie rynku wewnętrznego UE.

Dokładne wymagania i procedury związane z importem różnią się w zależności od rodzaju produktu i kraju pochodzenia. AC Porath w ramach Agencji Celnej wspiera przedsiębiorców w dopełnieniu wszelkich czynności przed organami celnymi całej Unii Europejskiej ramach przedstawicielstwa w imporcie towarów do Polski.