Related Posts

Title Image

Import towaru

 

Import towarów w kontekście przepisów celnych oznacza wprowadzenie towarów z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej.

Procedura importowa w przepisach unijnych to przede wszystkim procedura dopuszczenia do obrotu. Określa ona szczegółowe wymagania, dotyczące przywozu towarów do UE, takie jak obowiązek zgłoszenia, opłacenia odpowiednich ceł i podatków, a także przestrzegania różnych regulacji w zakresie zakazów i ograniczeń przy obrocie, takich jak wymogi zdrowotne, fitosanitarne czy normy techniczne.

Opłaty importowe

Dopuszczenie do obrotu na terytorium UE to pozwolenie na wprowadzenie towaru na rynek Unii Europejskiej i jego swobodny obrót na terenie UE. Dopuszczenie to odnosi się do wszystkich towarów, które są objęte regulacjami w UE, w tym produktów przemysłowych, żywności, leków, kosmetyków, artykułów elektronicznych i innych.

Aby towar mógł zostać dopuszczony do obrotu na terytorium UE, musi spełniać wymagania określone w unijnych przepisach oraz w zakresie standardów, nakreślonych przez organy kontrolne, takich jak: wymogi związane z bezpieczeństwem, higieną, jakością, ochroną środowiska i prawami konsumenta. W zależności od rodzaju towaru, mogą być również wymagane certyfikaty lub pozwolenia, a także konieczne może być uzyskanie specjalnych zezwoleń i licencji.

Import towaru może być przeprowadzany przez przedsiębiorców samodzielnie lub za pośrednictwem agencji celnej, która pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą a urzędem celnym. Agencja celna może pomagać we właściwej taryfikacji towarów, przygotowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów celnych oraz w przeprowadzeniu formalności w granicznych urzędach celnych, związanych z importem towarów z zagranicy.

W ramach importu towarów, przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej, dotyczących procedur celnych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC), Rozporządzeniu Delegowanym (UE) 2015/2446 oraz Rozporządzeniu Wykonawczym (UE) 2015/2447, a także w krajowych przepisach, dotyczących Prawa Celnego i administracji celno – skarbowej.

Dopuszczenie do obrotu na terytorium UE jest procesem złożonym, w którym uczestniczą różne instytucje i organy regulacyjne, w tym organy celno-skarbowe, inspekcje handlowe, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i produktów, a także instytucje regulacyjne zajmujące się specyficznymi branżami. Celem tego procesu jest zapewnienie, by wprowadzane na rynek europejski towary były bezpieczne dla konsumentów i spełniały określone standardy jakości i bezpieczeństwa.

Dokładne wymagania i procedury związane z importem towarów różnią się w zależności od rodzaju towaru i kraju pochodzenia. AC Porath w ramach Agencji Celnej, wspiera przedsiębiorców w dopełnieniu wszelkich czynności przed organami celnymi całej Unii Europejskiej ramach przedstawicielstwa w imporcie towarów do Polski.